Καβούρι

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ / Βουλιαγμένη, Αττικής

Ανοιχτό γεωθερμικό σύστημα με χρήση γεωθερμικού ρευστού

Στη νότια παράκτια ζώνη της Αττικής, έχει εγκατασταθεί ένα ανοικτό γεωθερμικό σύστημα με υδρογεωτρήσεις υφάλμυρου νερού για τη θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του πρώην ξενοδοχείου ΚΑΒΟΥΡΙ.

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΑΕΡΙΩΝΡΥΠΩΝ

7.815.663,32 tn

CO2

2.591,42 tn

NOx

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

%

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

%

ΨΥΞΗ ΜΕ Α/Θ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ