Οι υπηρεσίες μας

Με 22 χρόνια εμπειρίας αποκλειστικά στο αντικείμενο της γεωθερμίας, η nikolaos psarras Geothermal Engineering έχει αναδειχθεί σε έναν αξιόπιστο σύμβουλο.

Μελέτη:

Για την εκπόνηση των μελετών μας, χρησιμοποιούμε λογισμικά εργαλεία διαμορφωμένα για το ελληνικό κλίμα και κάνουμε μετρήσεις θερμικής αγωγιμότητας εδάφους μέσω κατάλληλων οργάνων.

N

Αβαθής γεωθερμία

N

Αποθήκευση θερμότητας στο έδαφος

N

Αναλύσεις & χαρτογράφηση γεωθερμικού δυναμικού

N

Αδειοδότηση γεωθερμικών συστημάτων

N

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτιριακών υποδομών

Κατασκευή:

Ένυδρα ή ανοικτά γεωθερμικά συστήματα
 • Τοπογραφικός προσδιορισμός των γεωθερμικών υδρογεωτρήσεων σύμφωνα με την μελέτη του έργου
 • Προετοιμασία περιβάλλοντος χώρου για τις απαραίτητες εκσκαφές και την ανόρυξη των υδρογεωτρήσεων
 • Εκσκαφές γαιώδων
 • Διαχωρισμός και απομάκρυνση γαιώδων υλικών που προέρχονται από τις διατρήσεις
 • Έλεγχος κατακορύφωσης της υδρογεώτρησης
 • Τοποθετήση σλήνων γεώτρησης και φιλτροσωλήνων
 • Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου ποταμίσιας προέλευσης
 • Καθαρισμός υδρογεώτρησης άντλησης και γεώτρησης εμπλουτισμού
 • Πραγματοποίηση δοκιμαστικών αντλήσεων και επανεγχύσεων
 • Καταγραφή μετρήσεων και υδρομέτρηση
 • Τοποθέτηση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος
 • Δοκιμαστική πίέση αντοχής
 • Τοποθέτηση σωλήνα επανέγχυσης
 • Εγκατάσταση υδραυλικών δικτύων
 • Υδραυλική δοκιμή και υδραυλικές δοκιμές πίεσης πριν την επίχωση με τα προϊόντα εκσκαφής
 • Εγκατάσταση επίχωσης με διαβροχή
 • Επιτόπια επαλήθευση της επίχωσης
 • Διαδικασία δοκιμής πίεσης γεωεναλλακτών
 • Διατάξεις ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση ανάστροφης ροής κατά την πλήρωση
 • Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών

Μάθετε περισσότερα

Άνυδρα ή κλειστά γεωθερμικά συστήματα
 • Τοπογραφικός προσδιορισμός γεωθερμικού πεδίου
 • Τοπογραφική διάταξη γεωεναλλακτών
 • Προετοιμασία έργου για τις εκσκαφές και τις διατρήσεις του γεωθερμικού πεδίου
 • Εκσκαφές γαιώδων και διάτρηση κατακόρυφων οπών (άνυδρα συστήματα)
 • Διαχωρισμός και απομάκρυνση γαιώδων
 • Έλεγχος εκσκαφής ή κατακορύφωσης της οπής
 • Τοποθέτηση γεωεναλλάκτη (σωληνώσεων σε τάφρους ή κατακόρυφη οπή)
 • Υδραυλική δοκιμή πριν την επίχωση ή την πλήρωση της οπής με θερμοαγώγιμο ένεμα
 • Προετοιμασία υλικού επίχωσης ή ενεμάτωσης της οπής
 • Εγκατάσταση επίχωσης με διαβροχή ή ενεμάτωση του δακτύλιου της κατακόρυφης οπής
 • Επιτόπια επαλήθευση της επίχωσης ή των ιδιοτήτων του ενέματος / Διαδικασία δειγματοληψίας
 • Εργαστηριακές μετρήσεις διαπερατότητας γεωθερμικών υλικών ή / και ενέματος
 • Καθαρισμός και εξαέρωση του γεωεναλλάκτη
 • Διαδικασία δοκιμής πίεσης γεωεναλλακτών
 • Πλήρωση του γεωεναλλάκτη με το υγρό μεταφοράς της θερμότητας
 • Διατάξεις ασφαλείας για την ελαχιστοποίηση ανάστροφης ροής κατά την πλήρωση
 • Εγκατάσταση κεντρικού διανομέα γεωεναλλάκτη
 • Καθαρισμός και εξαέρωση του συνολικού συστήματος (διανομέας και γεωεναλλάκτης)
 • Διαδικασία δοκιμής πίεσης για το συνολικό σύστημα
 • Τελική υδραυλική δοκιμή πίεσης
 • Γενικές παρατηρήσεις σχετικά με την κατασκευή και τη δοκιμή του συστήματος
 • Επίχωση γαιώδων στο κεντρικό αύλακα
 • Διαχωρισμός και ανακύκλωση υλικών

Μάθετε περισσότερα

Γεωστάσιο ή μηχανοστάσιο
 • Αποτύπωση μελέτης σε ισομετρικό διάγραμμα ροής των σωληνώσεων
 • Υδραυλική εγκατάσταση μηχανοστασίου
 • Υδραυλική δοκιμή και τέστ αντοχής συστήματος
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση μηχανοστασίου
 • Έλεγχος αυτοματισμού
 • Παράδοση παραλαβή έργου
 • Ρύθμιση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
 • Μετρήσης απόδοσης του συστήματος
 • Μετρήσης κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έλεγχος ψυκτικού κύκλου
 • Πιστοποίηση ορθής λειτουργίας σύμφωνα με την μελέτη του έργου
 • Εκμάθηση λειτουργίας
 • Παράδοση & παραλαβή

Μάθετε περισσότερα

Κτιριακές υποδομές (θέρμανση ή / και κλιματισμός)

Η δυναμικότητα του εργατοτεχνικού προσωπικού μας είναι ικανή να παρέχει υπηρεσίες στους παρακάτω τομείς:

 • Θερμουδραυλικές εγκαταστάσεις
 • Ενδοδαπέδια θέρμανση ή / και δροσισμός
 • Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης
Υπηρεσίες μετά την πώληση:
N

Υπηρεσία 24/7 παρακολούθησης, μέσω ηλεκτρονικού συστήματος e-monitoring

N

Service γεωθερμικής αντλίας θερμότητας και εξοπλισμού

N

Εκπαίδευση των χρηστών για την ορθή χρήση των μηχανημάτων

Επικοινωνήστε μαζί μας για το έργο σας:

Μοναδικότητα
Υπηρεσιών
Πέρα και πάνω από την ελληνική νομοθεσία
Δεσμευόμαστε ότι όλες οι κατασκευές μας συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Τεχνολογία και εξοπλισμός

Η καινοτόμα προσέγγισή μας στη διαχείριση έργων γεωθερμίας, συμβαδίζει με τη θεώρησή μας ότι η εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνολογίας οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις του ελληνικού κλίματος.

Ανθρώπινο δυναμικό
Διαθέτουμε εξιδεικευμένο τεχνικό προσωπικό με υψηλή κατασκευαστική ικανότητα, ώστε σε κάθε έργο να ακολουθούμε τη βέλτιστη προσέγγιση και να εφαρμόζουμε την πιο αποδοτική λύση.
Ολοκληρωμένο πλάνο χρηματοδότησης έργων
Πραγματοποιούμε αναβαθμίσεις με γνώμονα την οικονομική απόδοση και το ρυθμό απόσβεσης έναντι του κεφαλαίου της αρχικής επένδυσης.
Πιστοποίηση LEED & BREEAM

Οι σύγχρονες τεχνολογικές προσεγγίσεις και η μέθοδος υλοποίησης έργων γεωθερμίας ξεπερνούν τις απαιτήσεις των διεθνώς αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης, LEED και BREEAM.

Πιστοποιήσεις
Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, Πιστοποίηση κτιρίων LEED & BREEAM
Εξοπλισμός

Με οδηγό την καινοτομία, η εταιρεία αναπτύσσει συστήματα ανακύκλωσης και αξιοποιεί εξοπλισμό που διασφαλίζει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, τη μέγιστη απόδοση του έργου και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αντικτύπου.

 • 4 Διατρητικά φορεία
 • 1 Όργανο μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας 
 • 1 Όργανο μέτρησης διαπερατότητας
 • 2 Πρέσες ενεμάτωσης
 • 1 Δεξαμενή επεξεργασίας γαιώδων
 • 2 Σύστηματα εξαέρωσης
 • 2 Όργανο απαερωτή
 • 4 Βαρούλκα γεωεναλλακτών
 • 6 Υδραυλικές & μηχανικές ανέμες
 • Εξοπλισμός ψυκτικού κλιματισμού
 • Εξοπλισμός θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων

TRT

Όργανο μέτρησης θερμικής αγωγιμότητας

NIKOLAOS PSARRAS GEOTHERMAL ENGINEERING

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Βάθος διάτρησης
Βάθος διάτρησης & δυνατότητα τοποθέτησης γεωεναλλάκτη
 • nikolaos psarras | Geothermal Engineering 42% 42%
 • ελληνικη αγορα 22.5% 22.5%

Επεξεργασία Λυμάτων

Εξοικονόμηση νερού κατά τη διάτρηση

%

nikolaos psarras Geothermal Engineering

%

ελληνικη αγορα